Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 Verklaaring van de Handelingen

men. 'Hpigai hosy»tf»'t»> rivür —— na eenige dagen. Dus leezen wy ook kap. XXVII: 9: Uwö xe""> }i»yua/*c'i*ui en by jElianus , Var. hist. lib. Hl, cap. 19; rji'a»

fuiiai h»yiK>(tlvetf.

De perfoon , die hier met Agrippa kwam, worde door Lukas Bernice genaamd , en deezen naam behoudt zy in de Overzettingen van Lütherus, Eras. Mus, en Beza. Op verfchillcnde wyze wordt deeze naam uitgefprooken — Bernice, Berenice , Beronice , gelyk Beckman, de Originibus Latince lingm p. 1152, gelyk mede Drusius en Grotius, hebben aangemerkt. Dewyl de naam Berenice onder de Geleerden het gebrui klykst is, heb ik dien ook in myne overzettinge gebezigd.

Zy was de Zuster van Koning Agrippa , en teffens zyne byzit; het welk zoo bekend was , dat de Dichter Juvena'lis zelfs van deeze bloedfchande gewag maakt. Hy zegt, Sat. VI: 158 van zekeren kostbaaren ring:

Barbarus incestce dedit hunc Agrippa Sorori.

Dat zoo de gemeene fpraak ging, ziet men ook by Josephus, B. XX, kap. VII9 §3. Haare fchoonheid verwhrf naar ook eenen gemeenzaamen omgang mee den Keizer Titus. Ja, men wil zelfs, dat deeze voorneemcns geweest is, haar tot Keizerin te verheffen: gelyk Suetonius, kap. VII, verhaalt. Dan hy zag v«n dit voorneemen af, dewyl zy eene Joodin was. Het geen verder van haar verhaald wordt , ga ik met Itüzwygen voorby. Men kan het in Noldius zyne Historia Herodum § 72, en in het Dictionaire van Bayle , vinden.

'Ao-;r*'£ie$-a/ betekent hier, iemand bezoeken, en verwelkomen. Men zie myne aanmerking op kap. XXI: 7. Dit wis niet Hechts eene enkclde beleefdheid van Agrippa, maar men hieldt het ook voor zynen plicht,

den

Sluiten