Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Romeinfche Christenen. Hoofdfl. I: 5, 6. 27

zyn Leeraarampt, niet valfchlyk daar voor hadt uitgegeeven. ■

k«t^ *nüpa «V">'«-«'»'i5 betekent derhalven: volgens de Godtlyke natuur; naar welke hy een Geest was, en wel een allerheiligüe Geest, gelyk *>üf** iwim volgens den ftyl der Hebreeuwen moet vertaald worden.

■ De Apostel zoude de Godtlyke natuur van Christus ook «-/««► hebben kunner noemen. Dan hy bedient zich van deeze bcnaaming niet, op dat men 'er niet de derde perfoon in de aanbidlyke Dneeenheid door verdaan zoude.

vers 5, 6. Door welken ik genade, ja zelfs bet Apostelampt, ontfangen hebbe, om alle Heidenen in zynen naame tot gehoorzaamheid aan de leere des geloojs te brengen* onder welke (Heidenen) ook gy thans door Jejas Cbnstus beroepen zyt. betekent hier: ik heb uont.

Urnen. Paulus fpreekt alleen van zich zelvcn,

Deeze manier van fpreeken is zeer gebruiklyk (2), en komt inzonderheid in den tweeden Brief aan de Korimhers dikwils voor: men zie in dien Brief', kap. I: 8-14, en 18. III: 1, 2. V: 12. VI: IJ. VII: 2,5> 6, t<i VIII: 1, a, 6, 18. Lutherus heeft derhalven kap. VIII: 1 het woord ys*<p»(u> te recht vertaald: ik verkondige a. 1

(i) Het is te verwonderen, dat Glasstus zich deeze, en veele andere plaatzen, niet herinnerde: toen hy, PUI. Sacrce Ub. III. traü. III. can. 51. pag. 903, fchreef, dat men 111 de geheele Heilige Schriftuure geen zoodanig voorbeeld vondt, en pag. 906 met ronde woorden verklaarde, dat onze plaatze Biet van Paulus alleen moest verftaan worden. Spreekt Johannes niet ook zoo, in zynen derden Brief, vers 9 cnizl cn zegt hy niet, 1 Jok. I: 4 ygsóp^s», in plaatze van y/t*$", gelyk hy zelf het kap. II: 1 verklaart? En zoo leezen wy Mattii. III: 15 de woorden van Christus zei ven, afvaar uitdïuklyk plaatze van ifuï gebruikt wordt.

Sluiten