Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Corinthen. HoofdJl.hZ u. 27

voor waar houdt. Wy gelooven , met de Heilige Schrift, dat hy daar in grootlyks dwaa t, gelyk men ook weinige Menfchen zal vinden , die gelooven zullen, dat alle dl begrippen van Caluvius , in heeftuk van den Godtsdienst. met de waarheid overéénkomen. Onze Apostel leert ons Phil. III: 15 geheel anders, wanneer hv aldaar fchryft: is bet dat gy iets anders (in het Cén of ander leerftuk voor waar) zoudt houden, laat Godt u dat (ten zynen tyde) openbaaren. Hy lprcckt van ver. fchillende gevoelens over byzaaken, die by de hoofdwaarheden van den Christlyken Godtsdienst kunnen ftand houden, die, al zyn het ook dwaahngen, eenen Christen geen nadeel toebrengen, en welke verkeerdheid hy door den tyd nog zal leeren inzien. Over zulke byzaaken te twisten, verbiedt onzen Apostel ook Rom. XIV: 1, 5, 6.

Lange heeft deeze plaatze beter, dan Calovius verftaan, toen hy by dezelve aantekende: " in byzaaken, „ die tot den grond van het geloof niet behooren, moet „ men aan anderen geen richtfnoer of regel voorlchry-

' ven. De kennis kan by alle Menfchen niet e venééns zyn. Het is genoeg, wanneer zy in alle "ukKen,

, die tot de grondwaarheden en de Orde des Heils ' behooren, met eikanderen ééns zyn

Gy moet vasthouden in éènen zin , en m eéne meening ,

Dat yrwn de rechte Ieezing is, en niet , gelyk in de uitgaave van Aldus ftaat, >«*'«■«, heeft Erasmüs klaar beweezen. :; „

tc«T«9TisW«i wordt door den ouden Latynlchen 0"erzetter perfetti vertaald, gelyk mede in de Syrifche Overzettinge. Ook heeft dit woord deeze betekenis Luk. VI: 40. Dan hier ter plaatze betekent het fa. menvoegen en veréénigen; in welke betekenisfe KA? fhelius dit woord by Herodotus meer dan éénmaal heeft aangetroffen. Lamb. Bos verklaart onze plaatze ook op deeze wvze ; zoo wel als Elsxer , wun dit woord ook by Dionisiüs Halicarnassensis , en Plutarchus, in deeze betekenisfe, is voorgekomen. Paulus verklaart zich zelf, 2 Cor. XIII: n, alwaar

Sluiten