is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45ö Verklaaring van den eerften Brief

Luthfr heeft het door onduitfcb vertaald, welke overzetting Wolf pryst; ook heelt dezelve de goedkeuring weggedraagen van D. van Stade, in zyne verklaaringe der*Hoogduitfcbe woorden, van welke Lutherus zicb in zyne overzettinge van den Bybel bediend heeft, en wel in de letter 17, §. 70 ; gelyk mede van zekeren Student, in het derde deel van het Hesfijcb Hefoffer, bl. 71 enz. Dan een andere geleerde, die 'zynen naam verzweegen heeft, heeft in het tweede deel van het zelfde werk, bl. 817 enz. deeze overzetting van Lutherus met goede redenen verworpen. „ , ;

Ik zal hem. voor eenen Barbaar houden, to-irxt e» i*toi fidePxe-i- Erasmus vertaalt »■ eV»*, apud me, rneo judicio. Dan daar het het zelfde moet betekenen, als™ *«W»t<, heb ik het, met Grotius, my vertaald. En dus leest men ook in de oude Latynfche en Syrifche Overzettingen. Beza heeft in een oud Handfchrift het woord /• niet gevonden. Millius en Wetstein brengen noch meer foortgelyke Handfchriften by. Bengel is daarom van gedachten , dat het niet zeker is , of Paulus wel U ?'««<. gefchreeven heeft; en van dit gevoelen ben ik ook. Dan Wolf verdeedigt deeze leezing, door aan te merken, dat ook in andere fpreekwyzen het woord -'> dikwils wordt weg gclaaten, toonende teffens, waar men zulke voorbeelden kan vinden. ; , _

"ovtoj *«< iftüu Het woord cv™ vertaalt Grotius verkeerdlyk door propterea. Mosheim ftelt achter ivra xx', éftüj een punttum, en verklaart het op deeze wyze: " op dezelfde wyze zal het u gaan, wanneer s, uwe Leeraaren by u in vreemde taaien fpreeken. 3, Gy zult elkanderei; even zoomin verftaan, alsPer„ fiaanfche en Griekfche Kooplieden , die ieder in s, hunne Moedertaale, dewelke den anderen vreemd

„ is, fpreeken, eikanderen verftaan kunnen. "

Dan het is zeker, dat deeze woorden met het volgende moeten verbonden, en dus alleenlyk door eene enkele zinfneede van dezelve gefcheiden worden.

Gy