is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring over het Nieuwe Testament.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de Corintben. Hoofdfi. XIII: 5» 6. 44-7

fcilicet £ƒ miraculcs. —- At, fchryft Clericds, exemplum vocis dtóx,^ eo (aStivo) fenfu mibi nondum occurriu Het is anderen ook niet voorgekomen.

Het vyfde vers verklaard Hammond verkeerd: Expendite , quemadmodum vobis videbitur, an Apostolus firn Cbrisii, an plentaverim Euangeiium inter vos, docuerimque vos veram dotïrinam. Annon clara fignadedi Apoitolatus mei ? Annon probavi, Cbristum ministerio mea pre]'intern adesfe, ita, ut vos ipfi aliter judicare nen posfetis? Firmisfima ejus rei funt vobis in dicia, nifi omnium jiupidisjimi fitis, tj ejusmodi txtmines, quosnullo modo posfit approbare Deus. ?

ïi, oTt yiünS-t, Sri iftiii «»» trfUr uiextfi»! ,

maar gy zult, boope ik, erkennen, dat ik geen onechte f Apostel) ben. Wolf verklaard dir goed: fpero, vos mtelleBuros, non deïsfe nobis experimenta potestatis, quibus in refraclarios uti posfimus. Ook Lange: " gy zult erkennen, dat, als het noodig is, ik tegen de weêrfpannigeD de reede kan gebruiken, i Cor. IV: 21 , cn 2 Cor. XIII: i ". Maar het eerde veklaard hy verkeerd : " gy zult nog verder erkennen , dat wy niet onbekwaam en verwerplyk zyn, " gelyk de valfche Apostelen Zoo ook Bengel : yU<r<&i, noscelis, per probationem vestrifine experimento potestatis mets vers io. 'AjiW's betekent hier, qui non potest experimentum dare potestatis Apostolicts puniendi miraculofe. Zoo verklaard het ook Erasmus , in zyne Parapbrafis en Grotius. rwVj<S-i wordt in den Hollandfchen Bybel onduidelyk overgezet: gy zult verftaan.

Het laatfte woord heeft Lutherus: ten onrechte door onbekwaam vertaald, en Zeltner verklaard het ook verkeerd: dat wy niet onbekwaam zyn, noch in het Apostolisch geloof noch tot den Apostolifchen

diensc. . , ,

Hammond heefc vers 6 ook verkeerd verklaard: fed qmlescunque fitis, £jf quicquid de vobis ipfi fientiatis, comperietis, fat fcio, me Cbristo non improbari, 8* magna ejus approbationis argumenta accepisfe.

vers