Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pielt door Mejuffrouw CATHARINA 2IERIKHOVEN. Twee Deelen in 8vo, i Guld. 8 ft.

PAULI G. F. P. N. MERULiE J. C. Manier van Pracedeeren, in de Provintien vanHoilandt, Zeelandt en WestVrieslandt, belangende Civile zaaken: getrouwlyk en met neerftigbeid by een vergaderd uit alle Ordonnantiën, Privilegiën, InJlruSien, Misfiven, Aften, Apostillen, enz. tot dien einde in de honderd jaaren herwaards by de Hooge Overheid, of van wegen dezelve uitgegeeven : alles met Civile en Canonyke Rechten, nevens der Rechtsgeleer. den zo nieuwe als oude rneeningen bevestigd: eerst in den jaare 1705 met veele Aanmerkingen van voornaame geoeffende Praftizyns; en vervolgens met Aanteekeningen, de hedendaagfche Pradlyk betreffende, vermeerdert door Mr. GERARDdeHAAS. Mitsgaders nu op nieuw overgezien, verbetert, en confideraoel vermeerdert, door Mr. DIDERfCUS LULIUS, en JOANNES van der LINDEN, Advocaaten voor de refpeéfive Hoven van Juftitie in Holland. 2 Deelen in gr. 4K). 12 Guld. 4 ft.

Oude Friesfche Wetten met eene Nederduitfche vertaaling en ophelderende Aanteekeningen voorzien. Twee Stukken in gr. 410. 4 Guld. 16 ft.

Landrecht van Auerisfel tho famen gebracht vnde vthtgeiecht, doer MELCHIOR. WINHOFF. Tweede druk. Met veele Taal-, Gefchied-, Oudheidkundige en Rechtsgeleerde Aanteekeningen, benevens Registers, zo van Zaaken als van Woorden, vermeerderd door J. A. de CHALMOT. In gr. 8vo. a 3 Guld.

Nederlands Advysboek, inhoudende verfcheidene Confulta. tien en Advyfen van voornaame Rechtsgeleerden in Nederland. By een verzamelt, met korte Hoofdftukken van de Materie voor ieder Advys, en met een wydloopig Register voorzien, door Mr. ISAAK van den BERG, Rechtsgeleerde. Tweede druk. Geheel verbeterd, van veelvuldige Drukveilen gezuiverd, en met notabele Advyfen vermeerdert, door j. A. D. C. 4 Deelen in 4to. a* 18 Guldens.

Overysfelsch Advysboek , behelzende merkwaardige zo Confultatoire als Decifoire Advyfen en Sententien, van yeele voornaame Rechtsgeleerden in Overysfel. By een

ver-

Sluiten