is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<K 109 >#»

zoude 'er by hebben kunnen voegen, dat die geenen, welken beimelyk naar dien oorlog verlangd hebben, enkel en alleen daar na zoo verlangende zyn geweest, ten einde gelegenheid te hebben, om het Stadhouderlyk bewind te bef walken, en te konnen zeggen aan de goede gemeente: Zie daar, nu hebtge een Stadhouder! Wat doet Hy ? Hy ruïneert uw vaart en koophandel. Hy is niet in ftaat om iets te doen. Hy volgt blindeling den raad van een Vreemden, die bet Land verraad; die hem aanzet om Souverain te worden, (dit kunt gy leefen in de Samenfpraaken van W. Tzlauski en L. Sphthasha,) daar is geen raad, indien men onze maatregelen niet volgt; en bewerke, dat de Prins buiten vermogen gefteld, en voorts bedankt worde; en datwe een ander middel in 't werk ftellen, om 't Huis van Oranje zoo klein te maaken, dat bet nooit weêr opkome.

Is men, myn Vriend,niet koen genoeg,om het vlak uit te zeggen; de boekjes, de fchotfchriften, en de prentjes geeven het genoeg te kennen. Zoo alle de poogingen, welken men daar toe aanwend, ieder op zich zelve, daar toe niet fchynen ingericht te zyn, zy ftrekken echter allen (even als de vires compoftta in de Mechanica, welken op zich zeiven het bedoelde niet voortbrengen, maar door haare famenwerking daar op uitloopen,) om aan dit doeleinde zyn vol beflag te geeven. Dit is hec beftek van de verlichte en eerlyke Amfterdamfche Politieken; daar toe dient al dat valsch licht, onL 5 der