Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nnlk probatio. De Wet fpreekt klaar: mooglyk wat te algemeen: daar zyn gevallen, daar een negatief beweezen kan worden ,maar zoodanig bewys moet noch mag niet gevergd worden. Het zoude waar kunnen zyn, dat de jaarlykfche vermaaningen door den Heer Prinfe en den Raad van Staate niet zouden zyn gedaan, en dat echter de Heer Hertog geen oorzaak zoude zyn van den elendigen ftaat van defenfie van ons Land: ons zoude dan, in dit geval,het bewys van de negative ontbrooken hebben. Maar hier uit zoude het bewys van de affirmative niet volgen : volgens het axioma , Ei incumbit probatio qui dich, non qui negat, het geen in de 1.2. ff. de prob. & prcefumpt. en 't geen wy vinden in de 1. 23. C. de probat., die geen moet betvyzen die iets fielt; niet die geen die iets ontkent; en de Aanlegger niet kunnende bewyzen bet geen by verzekerd heeft waar te zyn, verplicht daar door den befchuldigden niet om liet tegendeel te bewyzen.

In allen gevallen ftaat het paal vast, dat alle die, welke met befchuldigingen, een misdaad behelzende, opdagen, de allerklaarfte en onwederfpreekelyktte bewyzen in de hand moeten hebben. Gy weet, hoe krachtig en hoe nadruklyk de 25. /. Cod. de prob. die noodzaaklyke voorwaarde van eene befchuldiging uitdrukt. „ Alle Aanklaagers dienen te wee. ^ ten, dat zy zoodanige zaaken ter algemeene ken„ nisfe moeten aangeeven , welke bevestigd zyn „ met onwraakbaare getuigen , of voorzien met „ openbaare ftukken, of aanduidingen tot bewys

„ vol-

Sluiten