is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hooren fpreeken , vermeenen zoude bekwaam te zyn van aan 't roer van een Ichip te ftaan. Daar zouden niet veel dagen behoeven te verloopen, om tyding van 't verongelukken van 't fchip te krygen; daar behoeft ook niet veel overweeging om te befeffen, dat het met de Ryken en Staaten

ook zoo gaan moet. Denkt gy > ook zoo niet?

Ja zeker, zeide ik tegen Spreeuwenburg. Maar vroeg ik hem, zoudtge meenen, dat hetgeen gy noemt eenen verkeerden aanleg van Jetter-oeffeningen, Of eene verkeerde wyze van ftudeeren, zoo algemeen is, dat daar uit aan ons Land zoo veel nadeels zoude worden toegebragt. — Vast, antwoordde Spreeuwenburg: want, hoe zeer het waar is, dat 'er altyd onder de jonge Lieden, die op de Academie zyn, verfcheiden gevonden worden, die het wat anders aanleggen, en uit liefhebbery, Uit een zekeren trek, of uit verkiezing, zich wat meer beoeffenen in de weetenfchappen die ons verftand vormen , en ons kundigheeden geeven, welken wat meer in de vaderlandfche zaaken te pas komen, is dit getal zeer gering in vergelyking van die geenen , welken door andere leeroeffeningen getrokken worden om nU geene meiding te maaken van anderen, die in 't geheel niets Op de Academie doen, en 'er hun tyd in vroolykheeden, in coffybuizen, en andere tydverkwistende gezelfchappen doorgebragt hebben. En als ik myn hart regt uit zal fpreeken y dan zoude ik dee» zen nog boven de anderen verkiezen , als het op de

eene