Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

121

laieen, al vry wel aangetoond; maar om 'er het ber wys vollediger van te maaken, heb ik op my genomen om hec nog met voorbeelden te ftaaven. Ik heb daar toe den Staatsman by de lurven gekreegen. De Prins is als Stadhouder, volgens dien Schryver, een Onderdaan van Burgemeefters van Amfterdam, en deeze zyn ten aanzien van den Prins Souvereinen, om dat zy integreerende Leden

van de Souvereiniteit zyn. Ik weet het,

zeide Schrandergeeft; ik heb het geleezen, en myne fchouders opgehaald. — Ondertuslchen, viel ik daarop in, worden zulke verkeerde begrippen ingeboefemd; krygen vat op den geeft van 't gemeen; en langzaamerhand word het een heerfchend gevoelen. Het is zoo, antwoordde Schrandergeeft: dus is het ook gelegen met het begrip, dat de Souvereiniteit by het volk beruft; dat 'er geen Souvereiniteit is als by het volk: en dat eigenlyk het volk alleen en eigentlyk gezegd, de Souverein van een Land is: dus is het met nog meer andere wanbegrippen en wangevoelens gelegen, die, in verfcheide blaadjes, boekjes, en Couranten aan den man geholpen worden.

Die Lieden hebben geen denkbeeld, noch van Souvereiniteit, noch van Onderdaan, noch van Regeering, noch van al het geen wat tot de Regeeringskunde Behoort. Zy praaten 'er over gelyk menfehen, die, nimmer een Iichchaam hebbende zien ontleden, over deszelfs geftel revelen. Wie zal tog die Lieden den mond floppen ? Zy vinden of H j bua

Sluiten