is toegevoegd aan uw favorieten.

Openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€K 37 >@

aan 't befiuur iet haperde, 't welk verholpen moeft .worden ten dat zy het hulpmiddel daarvoor en de herftelling daar van gezogt wilde hebben daar het altyd gevonden was, en met de grootfte waarfchynlykheidnogte vinden zoude zyn. Ookgefchiedde die opftand ylings: overal in de Geweiten en in de Steden, met een algemeenen kreet: de noodzaaklykheid van de herftelling van 't Stadhouderfchap werd zoo dringende geveeld, dat Prins Willem de IV. glor. ged. verzogt wierd, om hoe eerder zoo beter over te komen.Tot zulken opftand zoude men eigentlyk toepasfelyk kunnen maaken het zeggen van Profesfor Barbeirac. Le Soulevement gènéralde la Nation ne merite pas le ncm de Rebellion. Puf end. Dr. de l. N. (f des G. Liv. 2. CL vin. § 6. n°. r. Men koude met volkomen waarheid zeggen , en die geenen, welken die tyd beleefd hebben , kunnen 'er getuigenis van draagen , dat de kreet om het Stadhouderfchap herfteld te hebben , algemeen was; en wel daarom algemeen, om dat de zorgelyke en gevaarlyke toezond in welken de Republieck zich bevond, geen ander noch beilzaamer middel, om haar te redden, aanwees, dan Prins Willem den IV. aan 't Hoofd van 't algemeen bewind te plaatzen.

Of het volk recht gehad heeft om tot dien opftand te komen ? of het zelve bevoegd is geweeft tot die bedry ven, die 'er by dien opftand gepleegd zyn ? en of 'er geen ongeregeldheeden zyn voorgevallen, welken niet moeften gebeurd en te verre gegaan zyn ? zyn vraagen die ik niet befiisfeii zal: C 3 ik