is toegevoegd aan uw favorieten.

Stichtelyke overdenkingen en alleenspraaken, tot bevordering van een redelyk kristendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 42 )

WANT by U is raad en verftand: Gy verordent tnet onnafpeurlyke Wysheid alle dingen zoodanig, dat ze tot de waare voordeden van de geenen die U vreezen, bet hunne moeten toebrengen* Hoe verwonderens waardig hebt Gy alle Uwe fchepzelen verbonden, en het eene aan het andere ondergefchikt? Hoe moet in de geheele natuur het eene aan het andere de hand bieden? Hoe beftuurt Gy ook zelf de booze, raadwagen der menfchen en de bittere treur-gevallen der rechtvaardigen tot hun heil. Aan Uwe alles wel makende hand wil ik overzulks my dan geloovig overgeven, aan Uwe volwyze regering alle myne Jot-gevallen aanbevc. len. Ach bewaar my flechts voor moedwillige zonden, en overtredingen van Uwe geboden, ten einde ik my Uwer Vaderlyke voorzorg niet onwaardig make.

HOE tog zoud'ik, hoe kond'ik, o Rechtvaardige God! met een gerust hart op Uwe wysheid en goedheid my kunnen verlaaten, by aldien ik tegen ■Uwe heilige oogmerken aanliep? Hoe durfde ik hoopen, dat Gy alles met my zoude wel maken, by aldien ik zelve het kwaalyk met my meende, door de zonde myn verderf en ongeluk bereidde? Gy zyt immers geen God, die lust heeft aan Godloos-

heid, de booze zal by U niet verkeeren Gy

hebt tog eens voor altoos die .onveranderlyke wet gemaakt, dat uit kwaade bedryven, vroeg of laat zekerlyk kwaade gevolgen zullen voortfpruiten.

ACH Heilige God verftoot, om myne voorigo goeden, my niet vaa Uwen troon: vergeef .my,

V1&