Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t II© )

vernieuw door de kracht van Uwen Heiligen Geest myn hart, het welk van natuur zoo lichtelyk opbruischt, verhit word, en tot ongeduld, tot gemelykheid, tot toorn, tot wraak-zucht overflaat. Leer my door üw groot voorbeeld zagtmoediger te worden; doe my de verongelykingen, gelyk Gy deed, met lydzaamheid verdragen, en het onrecht met eene goede konfciëntfie lyden. Geef, dat ik aan de wyze Voorzienigheid van mynen gocdertie. renen Vader my met een gebogen en gewillig hart onderwerpe; dat ik all het geene zyne hoogbeftuurende hand my oplegt, met lydzaamheid draage: wen andere my beledigen, de wraak Hem toekomen laate, die alles op zynen tyd weet te vinden: dat ik ook in de gevallen, wanneer ik myn recht by de Overheid zoeken moet, de zagtmoedigheid en liefde niet vergeete, die ik, als een Kristen, mynen vyanden te bewyzen fchuldig ben.

VOORTS doe my in alle andere onaangenaame gevallen en treurige ontmoetingen met indruk behartigen, dat het beter is onrecht te lyden, dan te doen: en maak my gewillig en gereed, om in dergelyke verveelende omftandigheden met Afaf te betuigen: lk zal dat lyden, de rechtehand des AL lerhoogften kan alles veranderen. En doe my dit tot mynen troost verlhekken, dat, indien wy met Hem lyden, wy ook met Hem ver heerly kt zullen worden.

XXXI. Hy

Sluiten