Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144 PIETER KLAUS.

fchap mij aankondigde : „dat zijne Doorluchtige „ Hoogheid om redenen dat er zig geheel nieu„ we omttandigheden opdeeden , die betrekkelijk „ waren tot mijnen roemwaardigen levensloop, eu „ die waarfchijnelijk een flxeng onderzoek zouden „ veroorzaaken , mijn vrijwillig t'huis blijven in

„ een wezenlijk arrest had veranderd" een

woord van Landlooper , dat de oude fchurk bij deeze gelegenheid uitfprak , maakte mij zo driftig , dat ik hem bij de ftrot greep , waarop hij fchreeuwde , alsof het mes hem in de keel ftak, en over moord en geweld riep; doch mijne goede echtgenoote en mijne bedienden fchooten toe, en rukten ons van elkander : maar deeze fchandbrok, van mehlfeld, haalde een papiertjen uit zijn zak, wierp hetzelve op de tafel, en vertrok.

Ik opende het briefjen, en vond, zo veel ik, al beevende van kwaadheid , leezen kon , met groote letteren daarop gefchreven: „ De Heer pieter. „klaus, fchoenmaaker , deferteert als fol„ daat, wordt in Regensburg gifemenger , ont„ wijkt, en laat zig Tiier als Minister aanftel„ len."

Ik ben niet in ftaat te befchrijven, wat er in mij omging, toen ik zulks las — nog denzelfden avond kreeg ik een wacht in mijn huis, en de Prefident had,gelijk ik naderhand ontdekte, in zijn bericht aan den Vorst gezegd: „ dat ik met mij„ ne bedienden hem in mijn huis had willen wor„ gen, toen hij de perfoon van zijnen Heer had „ vertegenwoordigd."

Nu

Sluiten