is toegevoegd aan uw favorieten.

Overdenkingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "3 )

als nieuwgeboren kindekens, dan moeten wy dezelve ook daartoe wel gebruiken.

Wy moeten dezelve met het geloof vermengen. Het woord der prediking doet ons geen nut, als het met het geloof niet vermengd is. De genade Gods wordt dan in een verdorven en bedervend beginzel, hetwelk allerlei pynlyke en ongeregelde bewegingen veroorzaakt, veranderd. Het geloof, dat God waarlyk genadig, en ook voor ons genadig, is, is krachtig werkende door de liefde. (V)

Wy moeten er dan ook genoeg aan hebben; niets moet ons, nevens God, gelusten; want, hunkeren wy, by het ontvangen van Gods genade in Christus, nog naar de begeerlykheden dezer wereld, dan zal het woord in ons verflikken, wy zullen er niet door toenemen in de liefde.

Deze vergenoegdheid met Gods genade moet ons ook in zyne hooge beftellingen over ons doen berusten. Vooruitloopende zorgen, begeerten, om alles naar onzen zin beftierd te hebbeh, verwekken boosheid, en verhinderen den wasdom in de liefde.

't Is daarom ook zeer noodig, dat wy die vuiligheden, welke in ons, door het vleesch, veroorzaakt worden, gedurig weder afleggen, en ons van die boosheden, welke het groeien in de liefde zouden benadeelen, laten reinigen. (F)

Vooral moeten wy niet vergeten, datwy, allengskens en niet in éénen ftond, onzen wasdom bekomen; en daarom, vergetende wat achter is, ons

uit-

(a) Hebr. iv. 2. Gal. v. 6. (6) Jac. 1. 21. H fl