Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II. DEEL. i

(i)Sanftus.irt' nocens impolJalus, fegrc-gatus 1 a pecca tori bus, etexceliïot roelis faihis, qui nou habet necefiiratcm qiiorriie, <]uemadmodum facerdotes, prius ■rro rnis delittis iofthsofFeire.de ind: p'o populi. heb. VU; 24.

ARTIKEL IV.

De dominus vobiscum en de Collecte*

N a de Gloria in excelfis,. wenfchen de Priester en bet Volk malkander de genade des Heere reet die uitdrukkingen, die dikwils in de Schriftuur gevonden worden, gelyk wy boven gezegt hebben, en die de wederzydfche vereeniging van den Priester en Omftaanders -te kennen geeven. Geheel de Vergadering

moet

>3c Letter- Gefchicht- en Leer f! elk, uitlegginge,

genaden moeten voortvloeien: om dat gy de ■enige Heilige zyt, quoniam tusolus sanctus: Eerftelyk de eenige Heilige hooïe Priester (i), onnozel, zonder vlek, afgezonderd van de zondaaren, en meer als de Hemelen verheven, die gevolglyk niet geaouden zyt om eerst voor uw zeiven Offerlanden op te draagen, eer gy die voor het Volk zoud opofferen, gelyk de Priester dóet, die u aan het Autaar verbeeld. Ten tweeden yy zyt de eenige Heilige, de eenige die in u ïlle de Heiligen als uwe Ledemaaten befluit, die geene Heiligheid, als in u en door uhebaèn.

tu solos dominus Gy zyt ook de •.enige lieer door natuur, en doorverkryging, jm dat gy ons door uw bloed hebt vry gekogt. Gy zyt de eenige die alle opper heerfchappye oeffend; vermits gy de eenige zyt, die het zelve gezag hebt als de Vader , en de Heilige Geest.

tu solus altissimus jesu chris-

te : de eenige allerhoog/Ie, aan God gelyk, met den Heiligen Geest in de heerlykheid des l aders, cum sancto spiiutu in gloria dei patris. amen.

Sluiten