Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de 'Geleden en Plechtigh. der H. Misfe. 51.

ia len daaden en woorden verhaald die deEvan M gelisten hadden agter gelaaten. Zoo heeft dt n overlevering aan de Kerk het byzondere da II wy in den Canon vinden moeten over laaien si naamlyk deeze woorden, elevatis ocuUs in ca '4 lum, éterriï. et myjlerium fidei'. .Alle deez< !| woorden zyn in de oudfte Sacramentaliën (Y il van de Roomfche Kerk en ze moeten van he' % getal van die waarheden zyn, welke jesu; 'H Christus na zyne verryzenis aan zyn Apos :l| telen verklaarde, fpreekende met hen van ha I Koninkryk Gods.

Het woord verlorgendheid betekend geheim, 4 De Heilige paulus neemt het in dien zin, si als hy fpreekt van de verborgendheid des Ge'Ê loofi, welke de Diakens met een zuiver gewis; | fe moeten bewaaren (O; van de verbergendij I berd verhoolé en voorbereid voor alle eeuwen (2.): •A van de verborgendheid van jesus chris>■ tus welke aan de kinderen der menfchen in dt > vi andere tyden niet ontdekt is geworden (3), * Ni :| de grootfte van alle verborgendheden, en on 10 zoo te fpreeken, het geheel geheim des Gem loofs, het geheel geheim van den Godsdiens' 1 ; beftaat hier in, dat het bloed van een Godvooi ;,ide zaligheid der waareld heeft moeten ver m gooten worden 00- Dit geheim bevat alle :i| die waarheden, dat alle menfchen zondaan ?,| Zynde van het begin der waareld, aan de regtvaardigheid Gods moesten geflagtofferd worm dendat de zonden zonder bloedvergieting niet 4 vergeven zyn (4) ; dat het bloed der zondaarer I Onwaardig was God te worden opgeofferdl;dai

mer

M (1) Daar zyn 'er veele te Parys en elders bewaard die 90c ,. i Jaaren oud zyn; en daar zyn 'er geeft of ik heb 'er die woor' • den in gezien. Men leest ze ook in het Gallicaansch Sacta. 1 mentarium van Bobio, dat Pa er m a b 1 l l o n heeft doen , : dtukken: Muf. hal. to. 1. p. »j0, en dat hy van over meet als duizend Jaaren gelooft gefchreven geweest te zyn. (1) Zie de verhandeling ie Sacramer.to Altaris van den Eetw. ■ 'It-ater hardotjin, Jefuit, daar deeze woorden zter door. '! swingend en geleerd verhandeld zyn.

Kk 2

• ART. IX.

1 S1MIL1 MODÓ. I

frlHaJrenfesmy.

fterium fidei in

confeientia pura. ' tTim UI:». : (1) 1 Oir. II: 7.

etColoff. 1:16.

"(3) In myfteri* ' Chrifti,cjuoda-,

• liis generat'onü . bus non eft apni'. ' rum, Epbef iii:

*» j.

(4) Sine fang'ii; nis effufione nori fitremiflio. HeirAX: zti

Sluiten