is toegevoegd aan je favorieten.

Vrugten van mijnen geest, of Keur van verschillende bloemen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*44

Zii. ., Oordeel zelf, fidelio! of vreemden „ niet veel hartlijker, en trouwer voor de Over„ heid zijn dan Ingezetenen." —

Hij. „ Moet ik daarom geen inlandfche „ Schouwburg hebben?" —

Zn. „ Dij weet wel, vriend! dat er weinig „ Hollanders uit geheel onvermengd Hollandsen ,, bloed meer gevonden worden; — ja, Duit„ Ichers kroopen overal in: zoo gij dan eene „ Westfaairche Comedie ziet, wel — dan zijn „ het, bij de meeste inboorlingen, landslieden." — Hij. „ Ik ga voord — liefde moet mij doen „ overwinnen: — Schoone therese! gij zijt „ niet alleen verpligt tot den echt , maar ook ,, fidelio, ftaat u daartoe te kiezen: uw hart, „ zeidet gij, is hem niet ongenegen; — wel nU) „ hoe onbehoorlijk is het niet, de neiging van het „ hart, in zoodanig geval tegentegaan\ — hoor „ toe, fchoone Juffer! welke gevaaren voor u te „ vreezen zijn, indien mijne liefde door u verftnaad

„ wierde. Vertumnus beminde pomo-

„ na, zij was ce Godinne der vrugten, hij de „ God der tuinen — zij was eene fchoone maagd, „ en onbeweeglijk gebleven voor de taal der liéf„ de, tot zich eindelijk dees minnaar aanbood; hij „ kwam bij haar in de gedaante van een oud vrouw„ tjen verkleed, en fprak van de liefde die veris tumnus voor haar gevoelde —- pomona „ bleet' onbeweeglijk: — toen verhaalde haar die „ vermomde minnaar de gefchiedenis eener Juf„ fer, die door een braaf Jongeling aangezogt, ook met zijne liefde fpottede, zoo lang tot

„ dee-