is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van een' lichtmis, charakterkundig geschilderd na Hogarth en Chodowicki.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN' LICHTMIS. 77

dinnen der wellust loerden allerwegen, ophaaren prooi,die,zo ze haar niet van zelf m den mond liep, met duizend kunstjens in den val gelokt werd: geen wonder, dat deeze gerief, lijke fchepzeltjens onzen lichtmis fpoedig ui 'toogkreegen, en nog minder wonder, dat wild, die nimmer in eene plaats geweest was, waar men openbaare hoerhuizen toeliet, deeze voor hem zonderlinge verfchijnfels, daadhjk in naauwkeurige opmerking nam, en dat hem, ondanks zijne deugdlijke befluiten, en de plegtige beloften aan hansje gedaan,de onwederflandlijke lust bekroop , om aan ioortgeHjken tempel een nieuwsgierig bezoek afteleggen.

Op een tijd dat wild het minst gefchikt was om de verzoekingen , die zo zeer in zijn' fmaak vielen, te kunnen wederltaan , ik wil zeggen, toen hij de glazen wat al te dikwijls geleegd had , begaf hij 'zig op weg, onder het zoetvoerig voorwendzel, van de wereld te leeren kennen; een fpreuk die op de lippen van een'jongeling altoos verdacht moet voorkomen ; want welke kennis begeert hij? de gemaklijke en zekere wijs , om zig voor eeuwig te kunnen bederven.

Het huis, waarin onze Held den voorraad

zijner kundigheden wilde vermeerderen, behoorde zekerlijk niet onder die foort van tempels, waar men de opperprilteres voof de Go