Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

232 Byzonderheden betreffende den

twee Eskadrons Dragonders , welke gy Dy, onder Kommando van den Generaal Mayer gezonden hebt, zo als ook de zes Bataillons en ioo Husfaaren, welke myn Broeder my toegezonden heeft , morgen vroeg by de Armee alhier zullen aankomen; Verders kan ik U nog uit deezen oord melden, dat de wand gisteren tusfehen Fryflat en nieuw Nieuw-Salza gemarcheerd is. Hy is met een grooten zwerm Kcfakken te Beu. then aangekomen, en de Oostcnrykcrs hebben zich met hunne tien RegimentenKavallery, hiervoor ons, dicht voor eene Defilee geposteerd. Ik heb my in deezen oord by Bonau geposteerd, en blyf dag en nacht onder de wapenen. By het aanbreken van den dag heb ik den vyand gerecognosceerd, en ik heb de vvandlyke Generaals insgelyks op ontdekkingen zien uitgaan, die zich vervolgends te paard heel langzaam weg begaven. Een nur daarna had de vyand zvue tenten opgellagen, zo dat men van daag zeker vergeefscii een' aanval venvagt. Als hy nu nog verneemt, dat ik morgen lecours kryg, dan mag men onderftellen, dat er dan-nog minder iet merkwaardigs zal voorvallen. Be omhelzeU allertederst. Bonau den 23 Sept. 1759.

FREDERIK.

Uw geflagen en mishandelde Dienaar heeft met 31,000 man eene Armee van 50,000 verhinderd, om hem aan te tasten, en naa Neu-Salz te wyken. Wy hebben hier een' goeden post, maar flechts eene enkele Unie, j

om !

Sluiten