is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I io Byzonderheden betreffende den

Als wylcn de Koning ééns eene groote menigte oud zilver liet verfmeltcn , zeide zeker Generaal; dat het toch jammer was van zulke merkwaardige {lukken, die als oudheden geworden waren. ,, Lieve „ Generaal," zeide de Koning, ,, het is nooit jam„ mer, als iet den ftaat ten nutte llrekt; bovendien „ is myn flot niet meer verfierd met zulke aloude ,, rariteiten, vooral thans, nu men alles modern wil

„ hebben, en ik modemizeer thans maar. Ga-

„ vg de Hemel, myn lieve Oude," vervolgde de Koning, ,, dat wy ons ook konden laaten ver/mei-

„ ten!" ,, Dat wenscht uwe Majefteit zeker

„ niet," zeide dc Generaal; ,, O ja', als ik

„ zilver bleef, en alleen het fchuim, de oude on-

zigtelyke gedaante, wegviel waarom niet?

Ik zou zeker de eenigfte niet zyn, die dit wensch„ te!"

Één van 's Konings bedienden, die niet dagt, dat de Vorst zo digt by hem was, haalde een (huifje uit zyn zak, en fnoof. De Koning zag het op eenigen afftand, en riep hem toe: ,, Snuif gy?" ,, Ja, uwe

„ Majefteit! " „Hebt gy ook eene doos?"

,, Myne doos beftaat helaas uit papier! " „ Daar,

„ daar hebt gy zes dukaaten, fpaarwat; maar geef „ voor eene doos niet meer dan zes groschen, daar „ kunt gy in de verlak-fabriek een heel goede doos „ voor krygen.,, dat weet ik."

Op