is toegevoegd aan je favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pr ui.'fin: 99

ryd' dan in Gods naam heen. Zulk een woord werkte byna verwonder!yk , alle gezigten helderden op, cn moed en vertrouwen breidden zig, door de gehcele Armee uit. Frëderik had de harten van honderd duizenden in zyne had.

- Toen de Koning eens zyn Lceger liet afftceken, in ccn landftreek, daar veele Wynbergen cn Wynkelders waren, die een Boheemsch Klooster toebehoorden, protesteerden de Paters daar tegen; maar men gaf hun ten antwoord; „ dc Koning heeft het bevo„ len, gy moet U aan hem zelfs wenden." Dit dccden zc dan ook, zoo draa de Koning des namiddags, met zyne Armee aankwam. Van den Prior af tot op den Portier, ftonden zy daar, en fmecktcn zyne Majefteit met de onderdanigfte gebaarden cn woorden , hunnen wyn te willen verfchoonen. Dc Koning hoorde dit fmecken met een gefronst gelaat aan, cn zeide daar op, terwyl hy voortreed: ik heb geen tyd om my lang met u lieden op te honden : myn befluit op uw verzoek, zult gy vinden , in 't se Eoek Moses Kapp. io. vs. 9. (daar ftaat: „ wyn cn fterken „ drank en zult gy niet drinken , gy , noch uwe „ Zoonen met u , als gy gaan zult in dc tente der zamenkomfte, op dat gy niet cn ftervet:") en houd u hier mede -wel. Daar op gaf de Koning aan de Soldaten verlof, om zoo dra de Armee gelecgerd was, G 2. zoe