Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruis/ené, 235

De Geallieerden hadden den veldtogt met ongundige uitzigten geopend. Alhoewel 20,000 Rusfen zich by hen zouden voegen, welker marsch bereids befchikt was, en voor welken men ook reeds Magazynen aanleidde, echter fcheen de hoofdlint in Engeland te begeven. Het nimv^e Britfche Ministerie was zeer afkeerig van den oorlog in Duitschland , en toonde daarom niet den minden yver , om Ferdinands krygsverrichtingen te onderheunen. Nadien het echter den heerfchenden Staatsdienaar, Lord Bute , nog niet raadzaam fcheen, den wil der geheele Natie tegen te fpreken, zo werden in de lente een aantal Recruuten, als ook een nieuw Regiment Bergfchotten , naa Duitschland gezonden. Ondertusfchen begaven zich de troepen der Geallieerden tegen het einde van den winter in beweeging. De Erfprins tastte het Slot Arensburg aan, dat van de Franfchen bezet, en tot behouding van hunne gemeenfehap met Kasfel zeer noodzaaklyk was. De Kommandant Mueet begeerde eenen vryën aftogt. Deze werd niet vergund , maar het Kasteel met groote wakkerheid befchootcn. Na eene Kanonnade van zes uuren gaf Muret zich met 240 man op genade en ongenade over. Van weerskanten werd niet één' enkel man gedood, ook niemand gewond, een' Engelfclien Officier alleen uitgezonderd. De Erfprins maakte zich zyn voordeel ten nutte, en naderde den Rhyn, by wierf overal Recruuten, fchreef brandfehattingen uit, cn nam Gyzelaars mede. Deze voortgangen dreven

de

Sluiten