is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruis/en.

89

's Konings Bedienden waren gcmeenlyk gewoon, des avonds , als hy reeds te bed gegaan was , dc overgebleven einden der wasch-kaarsfen onder eikanderen te deelen. Op zekeren avond, als zy by het vuur daar mede bezig waren, ftond de Koning onverwachts op, en wilde zyn Kamer-lackey roepen. De Bedienden, die hem hoorden, ontftelden hier zo van , dat zy gezamenlyk wegliepen , en de waschkaarsfen lieten liggen. De Koning treed in 't vertrek, en ziet hen weglopen. Hy gaat hun na en roept vergcefsch.- Niemand wil verfchynen, uit vrees voor zyn' toorn. Hy keert dan bedaard weder te rug; ergert zich over de fiechte bediening, neemt de kaarsfen en gooit ze gezamenlyk op het vuur. Hy ging vervolgends-weder te bed, en den volgenden ochtend was alles vergeten.

Na het meubileren van het nieuw Paleis by Sans~ Souci, liet de Koning wylen den Kastelein Gigard ontbieden, om aan de vertrekken in de Belle-Etage haare aanwyzing te geven. De Koning beftemde de vertrekken , welke van de Koninglyke Familie bewoond zouden worden ; maar zeide te gclyk tegen den Kastelein, gy kunt toch niet lezen of fchryven. O ja, zeide deze, die zich daar op voorbereid had, F 5 ter»