is toegevoegd aan uw favorieten.

Staats- en karakter-kundige byzonderheden betreffende Frederik den II. koning van Pruissen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koning van Pruis/en. 91

aan het einde van de tafel, alwaar nog een geheele Faifant op den fchotel lag. „ Hoor eens, Calabria ,

zyt gy by die actie daar en daar geweest?" Ja, Uwe Majefteit. „ Nu, vertel dan ééns, wat er ge-

beurde." Hier op vertelde Calabria alle om Handigheden juist zo, als de aanwezende Generaals beweerd hadden. „ Gy hebt mis," hernam dc Koning, ,, bedenk u ééns." Na veele verzekeringen van Calabria , dat hy gclyk had , riep hy eindelyk met verheffing van Hem: Uwe Majefteit, als het geen ik gezegd heb, niet waar is, dan geve God, dat ik aan dit Faifant den dood eet!" en op het oogenblik pakte hy den Faifant uit de fchotel in zyn patroontas, maakte rechts om keer, en Hapte hart, zo als by dit Tempo gewoon is, met den voet by, cn was even zo fnel de deur uit. Een luid gefchatcr van lagcheu van het gantfche gezelfchap was hier het natuurlyk gevolg van, en de Koning fcheen met de onverwachte bcflisfing van den twist voldaan te zyn.

Geduurende den veldtogt van 1761 gebood de Koning zynen toenmaligen geheimen Kamerheer Deining, dat hy hem een paar lieden zou voorflellen, uit welken hy een' tot Lackcy kon verkiezen, om dat er een elders bezorgd was. Eenige dagen daar na bragt Leining den Koning twee perfoonen , eenen Berlyner en eenen Sileziër. Dc Koning, eenige vragen,