Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING. 25

moeite zulk ene mate van kennis van dezelve kunne verkrijgen, als hem tot de vreugd van zijn leven, tot troost voor zijn gemoed, ter verbetering van zijn hart en wandel, en ter bekwaammaking tot zijne beftcmming nodig is.

Eindelijk is de kennis van den Godsdienst, met welke ons de Christelijke openbaring begunftigt, allerkragtigst ter overtuiging van het verftand, en ter neiging van het hart tot edele gevoelens: immers zij rust niet op de uitfpraak van faalbare menfehen, die zo dikwijls de waarheid miskenden, noch op het gezach van wijsgeren, die zo menigmalen van 't rechte fpoor verdwaalden, noch op e,en' reeks van fijngefponnen redeneringen, welke of weinigen volgen kunnen, of niet zelden op den duur bevonden worden gelijk te zijn aan het ligt verbreeklijk weeffel der fpinnekoppen; maar zij is gevestigd op het welgeftaafd Godlijk gezach, en op de uitfpraken van de Godheid zelve, op welke men altijd ftaat kan maken, en die fteeds hare kracht behouden: is dan de Christen hiervan overtuigd, dat het God zelve is, die door zijn woord tot hem fpreekt, dan kan het niet anders, of dit moet den gezegendHen en werkfaamften invloed hebben op zijn hart.

E 5 Die

Sluiten