is toegevoegd aan uw favorieten.

Aanleiding ter bevordering der huisselyke gelukzaligheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VROUWEN EN VAN DE DIENSTBODEN, lil

Christen, die een broederlyk hart voor hen hebben zal. Zy offeren hunnen tyd, hunne krachten, een gedeelte van hunne vryheid, van hunne rust en van hun leven aan my op. Zv verpligten zich, om van mynen wil afrehangen. Zullen zy zich daarentegen in alle deeze biilyke verwachtingen ter L-ur gefteld zien? Hun ftand verneedert hen onder my: maar hunne verbintenis met my, hutine verpligcingen aan my, hun vertrouwen en hunne dienden maaken hen myne achting en liefde waardig. Nooit zal ik my door dat geene, het welk ik in de burgerlyke maatfehippy meer ben, dan zy, laaten verleiden, om hen te verachten. Ik zal ze achten en 'liefhebben, en hen dit by elke gelegenheid te kernen geeven. Niets maakt de harten der menfchen fchielyker koel jegens eikanderen, dan eene veiachtelyke behandeling, en niets is bitterer, dan deeze. De geringfte mensch heeft 'er gevoel van; en geen mensch in de waereld kan zo gering zyn, dat ik hem als een Christen zou moogen verachten. In hem zou ik God veramten, die hem gefchaapen en naast my geplaatst heeft; in hem zou ik Curistus verachten, die zowel zyn Verlosfer is, als de myne; in hem zou ik eenen erfgenaam des hemels verachten. —Ik behoeve immers niet te vreezen, dat ik daardoor van myne waardigheid als Heer of Vrouw iets verliez', wanneer ik myne dienstboden hooLÜ.'ht en bemin (indien al deeze zwakke, onvergeeflyk- ydele gedachte in my zou opkomen); de o; ëindig - verheevene God verliest immers daardoor niets, dat hy my, zyn gering fchepfel, bemint en waard houdt. De tyj, dat de Hand tusfchen my en de geenen, die my dienen , een onderfcheid maakt , is zeer kort. Ik zal met hen tot het ryk van God ingaan, alwaar xlit onderfcheid ophoudt, alwaar geen Hand,

geen