is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige-beschryving der voornaamste geschiedenissen in de waereld, betrekking hebbende tot de Republiek der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BBSCHRYVING.

7$

flerland, het wel bepaald befluit van voor deszelfs verdeediging goed en bloed blymoedig op te offeren, zal deoves» winnende beflisfing fteeds aan hunne zyde ftellen.

Dewyl nu deze daaden alleen gepleegd worden op dm eisch van het algemeene welzyn, zo kunnen zy niet ander* aangemerkt worden als ten hoogften nuttig, en daar en wgen het aanvoeren van 's Lands krygsbenden tegens dezelve , als geweldige aanflacgen tegens de Vryheid- want de byzondere wil moet fteeds ondergefchikt zyn aan den alge» meenen wil.

Men ziet dus ook alomme, dat de welmeenende poogia* gen der patriotten met de meeste eenpaarigheid worden bewerkftelligd, terwyl aan de andere kant, de beraadflagit» gen en ontwerpen der Stadhoudersgezinden alles in waner» de brengen: Ongelukkig is het echter, dat zulk eenegrocwa bedoeling van ftaatkundige oogmerken binnenlands, de zekerheid des volks op de baaren voert, en veeltyds een gastfchen ondergang mede brengt: Welk een verwarring is Mst uit te dugten! wat zal het deerniswaardig gevolg zyn, 33* dien Zyne Doorlugtige Hoogheid, ftrydig aan de denkers» wyze der natie, onverfchillig van 't algemeene verlangende verwagting der welmeenende langer te leur fielt; indien

een te vreezene burgerkryg hier uit gebooren wordt? -

Een opentlyke verachting zal des Vorften grievend laiaüiet vergrooteu: dus fpreekt de Vaderlander, en fchrikt, wanneer hy met oplettenheid ftil ftaat by de daagelyks afloopende gebéurtenisfen: Wanneer hy ziet, dat de Arnheinfche burgerfchaar reeds zo lang door haare regeering op hetonwaardigfte mishandeld, eindelyk onverhoeds met geweld wordt ontmoet, zo dat 'er geen ontkomen fchynt gebooren,