is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige-beschryving der voornaamste geschiedenissen in de waereld, betrekking hebbende tot de Republiek der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5S STAATKUNDIGE"

list verflonden wordt; men is te veel verlicht , om del kragt van die drogredenen niet te gevoelen.

Te raidden onder deze onaangenaamheeden genieten wy een bevalliger befchouwing in het ontwerp der ftandvastige vereeniging met Frankryk: Dit Hof, dat zich beroemen mag op de verleende getrouwe hulp aan deze Republiek, by dè ontelbaare rampen in den laatst afgeloopen oorlog , heeft zedert een betrekking tot dit Gemeenebest gekreegcn , waar door de onderlinge naauwfie verbintenis voor beiden van de uitterfte noodzaak is. 'Er zal derhalven (ingevol¬

ge het project) tusfchen de beide Mogendheeden', tusfchen hunne Staaten en wederzydfche onderdaanen , onder de grootfte oplettenheid een goede verftandhouding worden aangekweekt, met oogmerk, om zulfes, by alle geleegenheeden, tot onderling nut, eer, en voordeel, te betragten ; alles, wat tot wederzydfche veiligheid, en behoud der rust, vreede, en neutraliteit, kan dienen, by brengende, onder belofte van elkander tegen allen vyandlyken aanval, in welk waerelddeel het ook mag zyn, te beveiligen, fteeds met onderling overleg aan de behoudenis van den vrede arbeidende, zo dat den eenen met een aanval gedreigd wordende, de andere alle goede dienfteu zal moeten aanwenden, om de vyandelykheeden voor te komen, en, zulks vruchteloos zynde, alsdan elkander byfhan, zo te lande als te waater; waar toe zyne Allerchristelykfte Majelteit aan deze Republiek zal leveren een nader te bepaalen getat-manfchap , Infanrery etf' Kavallery, met eenige fcheepen van Linie en Fregatten; En de Republiek in tegendeel aan Zyne Majefteit zo veele fcheepen van Linie en Fregatten , als men gezamentlyk zal goedvinden ,

doch ,