is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige-beschryving der voornaamste geschiedenissen in de waereld, betrekking hebbende tot de Republiek der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8 STAATKUNDIGE

ten van de Compagnie, zoude behooren te worden verrigt, om buiten verantwoording te blyven.

Ondertusfchen mangelde het niet aan de zodaanigen die de binnen- en -buitenlandfche-beftiering der zaaken van de Maatfchappy onder verdenking bragteu, weshalven de Heeren Gecommitteerden, by deze gelegenheid, en reeds voormaals , aanhielden met de ieverigfte verzekering, dat zy geene redenen hoe genaamd hadden, om eenig gedeelte van hunne direétie voor de Heeren Staaten Generaal verborgen te houden, of van het zelve de aandagt van Hoogst dezelven naar andere voorwerpen af te leiden , maar ten allen tyde bereid waaren, geheel hun beftier open te leggen op dat by vry eigen onderzoek zoude kunnen worden nage gaan, waar de oorfpronglykc en eenige oorzaak van de beflorameringen, onder welke de Maatfchappy thans zugt, te zoeken en te vinden zy; Dat betuigden zy op het plegtig» He cn in de volfte kragt, met ootmoedig verzoek van daar op acht te willen geeven, te meer, dewyl het onderzoek van den Staat der Maatfchappy, zo als dezelve zich voor den oorlog bevond, in vergelyking van den tegenwoordigen , zeer eenvoudig was, en de uitflag van het zelve tot den aüerhoogften trap van klaarheid kon gebragt worden. 'Er lag hun te veel aangeleegen, dat zy onverfchillig konden zyn, of hunne Hoog Mogende met volfiomene zekerheid wisten, dat, zo de oorlog niet was tusfchen beide gekomen , de Maatfchappy als dan in een by uitftek bloeijendeu ftaat zou zyn geweest : Het ging hun alle even zeer aan, dat de oorzaak onderfcheiden gekend wierd , waar door het fchoon gebouw der Maatfchappy thans zo jammerlyk aan het waggelen was geraakt, alles konde dien te nevens