is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatkundige-beschryving der voornaamste geschiedenissen in de waereld, betrekking hebbende tot de Republiek der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING. 231

Het verfchil over de landen van redemptie, genaamt Coninxheim, Veloenen, enz., wierd van de Oostenrykfche zyde voorgedraagen, als dat die landen Leenen waaren,in de vroegfte tyden aan het hertogdom Braband onderhoorig, reeds voor,dat de Vereenigde Nederlanden Maastrigt hadden genoomen , en geduurende den ganfehen oorlog die het Traétaat van MuuiTer was voorgegaan; Wat de reden en grondflag, dat die landen tot het grondgebied van Maastrigt behoorden , aanbelangde, dit grondgebied was ontleend uit het voorval, dat, voor het inneemen van Maastrigt, de rantzoenen en onderftand gelden wierden betaald in handen van eenen ontvanger, die in den gemelden ilad was aangefteld ; doch die omftandigheid hield men voor de uitwerking der toevallige whiften, waar toe de nabuurfchap geleegenheid verfchafte, ten eenenmaale onverfchiilig, en geenzints een bewys ter bepaaling van het grondgebied; Deze landen waaren gehegt aan Braband, en nimmer af-, hanglyk geweest van eenig territoir, dan van dat der rechtbank van de provintie, voor het regt en der politie; en in allen gevalle afzonderlyke beftieringen uitmaakende , die ieder byzonder, en door wederkooping, de rantzoenen of belastingen, welke men hnn omtrent het jaar 1594, onder den naam van Subfidiën, begonnen had op te leggen, en tot de benaaming van landen van redemptie aanleiding gegeeven hebben, in geld betaalen.

De nabyheid waarin die landen van redemptie waaren ten aanzien van Maastricht, had middelen aan de hand gegeeven, om door de daad de aanweezigheid van een ingebeeld grondgebied te beweeren, en de onderneeming. van die zelfde landen te dwingen om een lubfidié té volP 4 doen