is toegevoegd aan je favorieten.

Staatkundige-beschryving der voornaamste geschiedenissen in de waereld, betrekking hebbende tot de Republiek der Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCRYVING,

i.-9

Vroedfchnp, en Bevelhebberen, ontflagen van den eed,op het Reglement van Raadsbedeiling gedaan, by Staatsrefolutie van den 25 van Wintermaand 1748. Daar door kon» den d'e achtbaare Heeren de verkiezinge van Magistrature bepaaldelyk aan Zyne Hoogheid Willem den IV opdraagen, en verders ftrekte zich hun verzoek, om ontflaagen te worden van den eed op het regiement van Raadsbeftelling, niet uit,'en dus konde gevolgelyk ook niet verdaan worden, dat daar in door hun Ed: Mog: was bewilligd, fchoon zulks niet met ronde woorden in die Refolutie wierd herhaald.

Ook konden zy die opdragten dan nog maar alleen doen voor zo veel het hun betrof, want om het regt van een derden, dat der ganfche'burgery namentlyk, weg te fchenken, daar toe hadden zy geene de minde bevoegtheid; doch niet te min hadden de Magidraat, Vroedfchap, en Bevelhebberen, kunnen goedvinden, by een Befluit van den 27 der gemelden Wintermaand, niet alleen aan Willem den Vierden de verkiezinge der Magistratuure op te draa gen, maar zulks ook erilyk te doen, in de mannelyke en vrouweiyké linie; waar door niet alleen geduurende het leeven van den toenmaaligen Stadhouder, maar mogelyk voor altoos, het oorfpronglyk recht van verkiezinge der Magistratuure, of ten minden het regt van mede verkiezing van dezelve, ingevolge haare wettige yoorregten, de gap. fche burgery wierd ontnoomen; aangezien men geene de minde grond van reden konde voorwenden, dat die gehee. Ie burgery daar in had toegeflemd, of mede gewerkt, zelfs niet blootelyk en bepaald met opzichte tot dc opdragt van Willem den Vierden: Het was wel waar, dat'er onder y Iran