Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1%

Beroep op het

van mam, minder onregtzinnig dan dezen, en hy zal u betuigen , dat onze gefteldheid zodanig is , dat wy blykbare waarheden moeten geloven : dog dat hy liever den toevlugt in dezen verkiert re nemen tot enige inwendige voeling, dan tot het gezag der rede. Vervoeg u by die wysgeren, die voor regtzinnig te boek ftaan , en allen komen zy hier in over een, dat wy noodzakelyk moeten geloven, allen fchreeuwen zy luidkeels tegen alle ondernemingen, om ene duidelyke waarheid in twyffel te trekken; dog zyn in *t algemeen agterlyk, om zig op de enkele infpraken der rede te verlaten, of zelfs van haar gezag melding te maken. Zulk een gedrag, zult gy zeggen , is vreemd, in lieden van verftand , die met een vermogen om onderfcheid te maken tusfchen ene duidelyke waarheid enenetaftbare valfchheid, welie zy rede noemen, begaafd zyn , en zig niet weinig laten voorftaan , op dat uitmuntend voorregt , waar mede hun maker hen onderfcheiden heeft. Maar gy moet niet denken, dat de geleerden geheel en al boven den invloed van het vooroordeel zig bevinden. Wanneer zy eenszo gewend zullen worden aanhet gezag der rede , als zy zig gewend hebben aan de kragt der redeneringen , dan zullen zy zo veel en

nog

Sluiten