Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M. m Fl»iuh, 285

rtne Duitfche Gefchiedenis Sanciio, eene Portugeefche Gefchiedenis en Bathmendi, eene Per/kan' fche Gefchiedenis.

De Heer Vertaaler verdient onze dankzegging voor zyne weluitgevoerde Vertaaling; Hechts eene zaak hadden wy gaarne anders in dezelve gezien, en Hy neeme ons zulks niet kwaalyk; naamlyk: dat Hy wat naauwkeuriger in het fpellcn der geflachtwoorden en naamvallen ware geweest. In werken van fmaak, zoo als deeze verhaalen, zoekt men eene grootere kieschheid dan veele wel denken. Doch wy willen tevens niet ontveinzen, dat Wy niet gaarne alle onnaauwkeurigheden in dergelyke werken voorkomende , op rekening der Heeren Schryveren en Vertaalers willen dellen, alzoo vvy by ondervinding weeten , hoe waanwyze Correctors wel eens de Vryheid neemen, de fpelling geheel en al te veranderen, of liever te misvormen!

RosaMe en Cleberg op het Land: Naar het Hoogduitsch van de Weduwe SophiavanlaRoche. Een hoek ter bevordering van het menfche' lyk geluk. In 'sGra v enhage, by). C. Leeuwenstyn, J7pa. in Octavo, 493 bladz. D: Prys isfi - 16 - :

Iemand die de kunst wil leeren, om weinig en daarby niets beduidende zaaken, met eenen grooten omflag van woorden te zeggen, kan in dit werk van de Weduwe van la Roe he, buitengemeen goed te recht raa. ken; alzoo ons in dit groot aantal bladzyden, naauwlyks zoo veel goeds word gezegd, dat men 'er in een geIchikten dyl, het tiende gedeelte meê zou kunnen beflaan. Wy kunnen rondborstig verklaaren, dat wy in langen tyd mets geleezen hebben, dat ons meer verveelde en meer naar het einde deed verlangen, dan dit zoegenaamoe boek ter bevordering van het menschlyk geluk;

Sluiten