Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

286 ROSALIE «! C l E ! e r 6

wy betuigen, dat wy 'er niets in aangetroffen hebben, waardoor het menschlyk geluk zou kunnen bevoorderd worden, of het moesten eenige verwarde en tegens clkanderen aanloopende (tukken over dc opvoeding der kinderen, en eeaige berichten over het aanbouwen van woestleggende, of bet verbeteren van reeds bebouwd zynde gronden, wezen; doch daartoe heeft men dit werk ook al niet noodig; vermids 'er fchriften genoeg voor handen zyn, waarin dergelyke onderwerpen met meer orde, fmaak en kunde behandeld worden.

Het geen dit werk nog meer verveelendc om tc leezen maakt, is de flordige, tegens alle regelen van onze taaie aanloopende, vei taaling Wy hebben ons niet genoeg kunnen verwonderen, hoe iemand, welke, noch zyne moedertaal, noch hetHoogduksch zelfs, niet eens in den geringden trap verdaat, deonbefchaamdheid, of onnoozelheid, hoe zullen wy het noemen? kan hebben, zyne Landgenooten zulk eene vertaaling aan te bieden. Eik oogénblik levert ons blyken op van des Vertaalcrs onbedreevenheid in de Hoogduirfche taal; het is hem genoeg om zulke woorden in me fpraak, welke byna dezelfde klank in ons Hollandsch hebben , op zoodanige wyze over te zeiten, bv. borgen , dat eigen lyk kenen beteekent, word vertaald door borgen, welk evenwel iets anders aanduidt; zoo dat wy m dit boek , in plaats van gekend geld cn geld kenen, meer dan eens geborgd geld en geld borgen , geleezen hebben. Het hooadtiitfche woord See,ecn me'tr ,word dooronzïrh Vertaaler ook do >r Z<?e overgezet. En wat het Hollandsch betrelt, daarin verraad de Vertaaler eene fchier ougelooflyke onkunde. Het geen manlykis, word vrouwlyk gemaakt, van den eerden naamval word dikwyls den vierden gemaakt, en aan veele werkwoorden , welke den vierden naamval veieifchen , word den derden gegeeven en zoo ook omgekeerd, bet geen niet flechts op eenige weinige plaatzen is gefchied , maar zoo dikwerf plaats heeft, dat men. naauwlyks eene bladzyde zal leezen, zonder iets aan te

tref-

Sluiten