Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£2?4

MENGELWERK.

ik verkryg, uien kan het overzetten, zal zynen vang niet magtig worden noch verkrygen.

De woorden vorderen eenige aanmerkingen, eer wy kunnen bepaalen, wat zy best hier moeten beteekenen.

Allereerst word onze aandacht by het Hebrceuwfche fTO") bepaalt. Het wortelwoord ÜD*1 dat ook kan zyn 'Dli beteekent eigenlyk losmaaken , en druktoorfpronglyk dat alles, dat los is, uit: wanneer men er, gelyk het behoort, hier uit alle andere beteekenisfen afleid, is het zeker, dathy, die de trouw losmaakt, bedriegt, waarom het niet vreemd is, dat het voor list en bedrog genomen word. Job 3: 7. Zult gy voor God onrecht fpreeken , en zult gy voor Hem bedriegeryen fpreeken ? Losheid of tot werken niet ingefpanncn te zyn, isluiheid, Happigheid. Pred: 10: 18 dourgroote luiheid verzwakt het gebiudte, en door Happigheid word het huis doorlekende. Evenwel kan men het Woord ook afleiden van het Arabisch met dezelfde letters, het welk by hen, in de zesde buiging, beteekent, iets uit de hand werpen; en dit is juist het Charafter van eenen Luiaart, welke te lui is om met zyne handen te arbeiden , maar zyn werk uit de handen werpt.

Letten wy op onze vertaaling van dit woord in de Spreuken, dan vinden wy, dat men van oordcel zy geweest , dat het bedriegen het oorfponglyke geweest zy , gelyk dit uit de vertaaling van Spreuk: 10: 4. blykbaar is: die met eene bedrieglyke hand werkt , word arm, maar de hand des vlytigen maakt ryk: zoo ik het wel heb, dan zal men, meer op de tegenftelling lettende, kunnen leezen, die het werk uit zyne hand werpt, of'met eene flappe handwerkt, word arm. Voeg 'er by, Hoofdd: 19 : 15. Luiheid doet in diepen flaapvallen', en eene bedrieglyke ziel zal hongeren: het zal ook zeer wel vleien, wanneer men leest, hy die het werk uit de hand werpt, of vadfig is, zal hongeren.

Uit den aart van de wortel beteekent het eenen, die geheel (lap en traag is, en alles wat naar werken zweemt ongaar* doeti vraagt gy, hoe is het met het tonder

Sluiten