Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

viVOORREDE.

flippen, of als beweezen te voor onderftellen; verklaarende zy hier by op het plechtig(le en nadruklykfte, dat by hun volftrekt niets geleerd word, dan het geen in allen opzichten oyerëenkomftig is, met de onfeilbaare uitfpraaken van Gods Heilig Woord en de Symbolifche Boeken onzer Kerke, in het hoofd yan deeze Geloofsbelydenis [met naamen genoemd.

Dat deeze hunne plechtige verklaaring en verzekering zo wel, als de op deeze Voorrede volgende Geloofsbelydknis zelve,welke Geloofsbelydenis, ingevolge het meermaalen aangehaald Artikel uit onze Kerklyke Ordonnantie, „ onder „ ons van dezelfde verbindende kracht is, , als de Symbolifche Boeken onzer Kerke zelve;" — dus ter genoegzaame wederlegging en befchaaming Jirekken van alle die boosaartige logens en lasteringen, welke men niet ophoudt, tegen beter weeten en geweeten aan, omtrent het geen by onze herflelde Lutherfche Gemeente geleerd word, te verfpreiden, zonder ooit iets daarvan beweezen te hebben; en dat inzonderheid deeze Geloofsbelydenis diene ter gerust ft elling van zo veelen onder onze Geloofsgenoot en, zo in

dee-

Sluiten