Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3? )

ïe«. ;—- Men houde by deezen tekst, voor 't overige , wel in 't ooge , dat daarin , wel is waar , gezegd wordt, dat niemant den Vader kenne dan de Zoon, maar dat'er, nochtans, ook wordt bygevoegd: en diegeenen aan wie het de Zoon wil openbaaren. Bygevolg wordt hier van zulk eene kennis des Zoons van den Vader gefproken, als de Christen insgelyks kan en zal erlangen uit de Cbristeiyke Openbauring, of uit het onderwys van Jefus. *

Vermits de jongeren van Jefus , dcrgelyke verzekeringen, gelyk deeze is , uit zynen eigen mond vernomen hadden, en naar het hun bekende Joodfche taalgebruik ook wel en in den rechten zin verjlonden , te weeten, van huns Meesters volledig inzicht in den geheelen omtrek zyner, dat is, der Christelyke, leere, als der uitgebreidfte, volkomenfte, openbaaring van God aan de menfchen, eener leere, die voorts, volgens zyne eigen getuigenis, niet zyne leere maar de leere van Hem was, die Hem gezonden had ; dewyl zy wyders zo veele blyken van huns Meesters bovengenoemde propheetifche en de hartendoorgrondende oogblikken, zo aan anderen als aan zichzelven, ondervonden hadden; en dewyl, in beiden opzichten, reeds door de Samaritaanfche vrouwe van Hem gezegd ,was , Joh. IV. 18 , 19, 25, 39, dat Hy haar alles had gezegd, wat zy ooit gedaan hadde, en ook, dat de Mesfias hen alles zoude leeren, of verkondigen; zo fchreven zyne jongeren ook flechts beide ftukken aan Hem naar het Joodfche taalgebruik toe, en fchreven die te recht aan Hem toe, ook in zynen toenmaligen ftaat vah,Vemëdering, terwyl zy tot'Hèm zeggen, Joh. 'XVI. 30. XXI. 17, C 3 dat

Sluiten