Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C«7)

door de verkeerde redekavelingen en inboezemingen van Lammers en Fuhrman waren vooringenoomen. Maar van Uhlenbroek is het ten hoogften te verwonderen, dat hy zich ook als contraprotesteerend Lid heeft haten optekenen, daar hy zich in alle deliberatien over de wyze van aanbefteeding van het Kerkgebouw onzydig en buiten ftemmen gehouden had. 't Is waar, hy zoude deeze onzydigheid ook in dit geval nog gehouden hebben, gelyk hy zich in de omvraag van den Prefident daarvoor rondborftig uitte; doch de Prefident drong, door eene veranderde "vraag, nog ééns, op zyne ftem aan, en toen gaf hy ook zyn woord voor het contraprotest !

De protesteerende Leden hadden in hun protest, alle de door hun op den aden en 6den February gemaakte bedenkingen en zwaarigheden bygebragt; alleen hadden zy in hetzelve van den wenk der Regeering gezweegen, om dat daarvan niets in de Notulen had mogen geplaatst worden. Zy hadden ook gewag gemaakt, van de door den Prefident op den a8ften February aan de Baazen gedaaue, niet gerefolveerde, voorftellen, met deeze woorden: ,, Dat, na dat de „ gemelde Baazen op voornoemden tyd," ( den 6den February > „ het voorftel hadden aangenoomen, dezelven daarop voortwerkende op den 28ften dier maand eenige plans of teke„ ningen inleverende , hen door den Prefident 3, wierd voorgefteld, te willen opgeeven, tot „ welke fomme zy aannamen, dit Kerkgebouw „ te maaken, en dan aan de Vergadering de „ vryheid te laaten, de optegeevene fomme „ door twee Baazen te laaten examineeren;

» twel-

Sluiten