is toegevoegd aan uw favorieten.

De verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen was, openbaar gemaakt door het euangeli: of De eindelyke gelukzaligheid aller menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De bewyzen voor eene algemeene Zaligheid. ijlden hemel en op de aarde, uit den ftaat, waar in zy door den val geraakt zyn, in eenen we! onderfchikten en onderworpen ftaat, door Kristus, zullen gebragt worden: Zoo, meen ik, moeten de woorden , iV t« X{,fa, vertaald worden, en nier. in Kristus, gelyk in onze (Engel, fchej Eibels, Het zelfde moet ik ook zeggen van tv «vt«1 dit moet niet, in hem, maar doof hem, dat-is, Kristus, worden overgezet. Het denkbeeld, het welk de Apostel ons wil inboezemen , is baari.jykel.yfc dit; dat Jefus Kristus de perfoon, die doorluchtige bedienaar is, welken God te werk *i!de ftellen in het uitvoeren dezer terugbrenging of verzoening. Dit is buiten allen twyfel gefteld, in de plaats, Kolosf I: 20. Want daar vindt men de woorden h u-jtcv door Hem , dat is , Kristus: Ja zelfs herhaalt de Apostel , om zich, over deze zaak, op eene nadrukfyke en fterke wys uittedrukken , de woorden; ik zeg, Si avrov. En, dewyl £v avrai, in dezen text, by wys van herhaling , voor* komt, na dat 'er gezegd was, evrw^s-», zoo is het onbetwistbaar, dat men het vertalen moet, door hem, dat is Kristus: gelyk de woorden ef» avrtv in de gelykluidende plaats vertaald moeten worden.

Verder verdient het aangemerkt te wordeii, dat van deze herbrenging van alle dingen gefproken wordt als van zoodanig iets, het welk Gode behaagt te volvoeren , cntvopixv -roy srA.8£#/*«T0f tm xeii(>a>v, in de bedeeling van de volheid der tyden; dat is, in die tyden, welken onder M' 5 de