is toegevoegd aan uw favorieten.

De kerk van Jesus een en ondeelbaar, of Gedachten over [...] de vereeniging der protestanten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONMRÏOEK ENZ.

74' SC K • F. R. K VAN JES-Vfr

zondere vergaderingen. - Is het nu nier natuurlijk . v welvoeglijk, bevorderlijk zelfs Voor liefde en vrede, dat zij, die met eikanderen in denkwijze over zekere punten overecnflemmen, zich bij eikanderen voegen ; zeiven eenen leeraar, met hen in denk-t wijze inftemmende, verkiezen en aanftellen, om hen, volgends de gronden van hun geloof, te onderwijzen en te ftichten?" Voorzeker, wie zal die vrijheid betwisten! Doch zodanige afzonderlijke vergaderingen blijven in het groot ligchaam, en zijn met hetzelve één. Zij vormen geene1 fcheuringen, dewijl alleen gelijkheid van denkwijze hen bij eikanderen voegt, en zij de.deur voor

ieder, *

„ rig voord; op dat de waarheid meer en meer »ver de dwaling en bet bijgeloof zegeviere; op dat die ,, verfchilleu , waar omtiend de geest van partijfebap en broederhaat meest woedt, verminderen , en de vreedzaame Godsdienst van onzen geëerbiedigde» Verlosfer, eindelijk eenmaal dat geene worde, waar. toe hij denzelven inrichtte , een bron van licht, ,, leven, troost, deugd, vrolijkheid, vereeniging ea ,, gelukzaligheid voor het algemeene menschdom.1* TE Y LER. s Godgel. Genevtfchep D. XI. bl. J64.