is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrijmoedige overdenkingen over het christendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere Leerftukken*

91

gedachten, en handelingen toe a in deeze onzuivere machten, die zich verheugden in 's menfchen ongeluk en het zelve op alle wyzen poogden te berokkenen , en geloofden men, dat deezen de Godlyke zielen in eene wreedaartige dienstbaarheid hielden. Wanneer men de ftoffe op zich zelve voor kwaad hield, zocht men den grond van het verderf in de kwaade ftoffe van het lighaam. Gevoelens, die uit de Oosterfche wysbegeerte hunnen oirfprong ontleenden, by Gnostike en Platonifche Christenen indruk maakten, door Kerkvaderen beftreeden, maar, hoewel in een andergewaad, door Monniken, Pelgrims en Dweepers gekoesterd werden. Lactantius was zelfs zoo onvoorzichtig, om Gode zeiven de fchuld te geeven van dit verderf (è). Het behoeft geen bewys, hoe naadeelig dergelyke gevoelens voor den Godsdienst en de zeden worden moesten, en hoe weinig de mensch, by zulke Hellingen, konde aangefpoord worden, om met allen ernst op zyne verbetering te denken, wanneer hem het kwaad óf als zoodanig iets werdt voorgefteld, wat hy eigenlyk niet in zich zeiven, maar in eene oirzaak buiten zich zelvcn te zoeken had, of hem als zoo zeer met de menschlyke natuur vermengd werdt afgefchetst, dat hy alle hoope, om daar van flechts eenigermaate bevryd te worden, indien hy 'er ook niet geheel van werdc verlost, moest opgeeven. Maar wanneer men ook zyn oog niet vestigt op

zul.

(i) Lactant. Divin, ïnjHtut. Lih VIL c. 15. II. Deel. G