is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrijmoedige overdenkingen over het christendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Kerkelyk gezag.

221

gezag een bykans onbeperkt aanzien verkreeg, en zyne vreeslyke macht bykans van den opgang der zonne tot derzelver ondergang uitoeffende, Nu vergaderden Bisfchoppen en Prffilaaten en allen de overigen, die men tot de fchriftverklaarers en wet* geevers reekende, en naa dat zy braaf hadden getwist over den zin der H. Schrift, over de overleeveringe, terwyl deeze die, en een ander wederom een ander leerftuk van de Godzalige Voorvaderen wilde ontvangen hebben, over woorden en veele andere gewichtige en ongewichtige zaaken, en zich daneindelyk, waarby de Regenten en hunne Staatsbedienden menigwerf in de daad Jobs plaagen moesten uitftaan, met elkauderen hadden verzoend: dan ftelde men fymbolen of geloofsbelydenisfen op, en onderteekende dezelven. De Regenten teekenden mede, zomwylen om maar een einde van het gefchreeuw te maaken, en rust en vrede te herftellen, en beloofden hunne befcherming aan de op deeze wyze vastgeftelde leere. De flellingen, in diervoegen gegrondvest, werden der naakomelingfchap overgeleeverd, allen, die anders dachten, tydlyke en eeuwige ftraffen aangekondigd, en zoo werdt van eeuw tot eeuw het menschlyk gezag aan vaster banden gelegt. Men vroeg op het laatst weinig meer, wat zegt de H. Schrift? wat zegt het gezond menfchen verftand? maar wat zeiden, wat bevolen de vaderen op dit of dat Concilie om te gelooven? en de gemoederen werden met der tydzcobekneld, dat elk, om 'er maar zonder flagcn af te komen, zeide: ik geloove, wat de Kerk gelooft! zonder 'er veel om te denken, wat die geloofde. Dat