is toegevoegd aan uw favorieten.

Vrijmoedige overdenkingen over het christendom.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Kerkelyk gezag.

223

Hy toont, dat de geheele twist tusfchen Arius en Alexander over de Godheid van Christus, een gefchil van zeer weinig gewigt, en niet de hoojdzaak op de Synode te Nicea geweest is, waarop het eerde geloofsformulier voor de geheele Christenheid werdt opgedeld, en dat het wel niet geheel en al onwaarheid is geweest , wat Sabinus over de meeste Niceenfche Vaderen openlyk heeft geoordeeld, dat zy naamlyk zeer domme en onweetende menfchen geweest, zyn 0) enz. Men moet het geheele boek, de Selecta Capita, en meerdere fchriften van deezen vrymoedigen en geleerden onderzoeker leezen, om. zich over het ontdaan van het menschlyk en kerkelyk gezag, en deszelfs menigvuldige heillooze gevolgen voor den waaren Christelyken Godsdienst, denkbeelden te vormen.

Myn oogmerk by het affchetzen van het ontdaan van menschlyk en kerkelyk gezag, is geheel niet» om ééne éénige christelyke party te beledigen. De tegenwoordige roomschgezinde Kerke, waar mede de Protestanten in het roomfche Ryk gelyke rechten genieten, befchouwt even die Kerke, waar in het menschlyk gezag ontdond, als haare moeder, ja zelfs het Protestantismus is in gewichtige leerdukken op meenig dier dellingen gegrond, welke daar werden vastgedeld, en ik zoude daarom niet eens gaarne die derke uitdrukkingen van eene oa> waardige en listige maatfchappy enz. gebruiken. Dan de vraag is maar eerst, of de inrichting van zulk een menschlyk gezag met den gee»t en het oogmerk

van

00 ?ü«Siua. J>. 69- 7®. 74-