is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v.

boek.

74 GEDENKSCHRIFTEN van

vervolg deezer Historie duidelyk genoeg de weinige gegrondheid zal doen zien, zullen wy flegts aanmerken, dat het wel zeer vreemd zou zyn, dat de Jefuiten inderdaad, in hun hart, zulk een geweldigen haat opgevat hadden tegen een Vorst, die hen niet vervolgde, dan om dat hy bedrogen was, dewyl zy zo veel onverfchüligheid voor den eenigften en waaren Auéteur van hunne Ongenade behielden. ———- Hoe veel te gemaklyker en voordeeliger zouden zy gezamentlyk eene zamenzweering hebben kunnen ontginnen, tegen het leven van een Minister, dan tegen dat van hun Souverein! —; Deeze misdaad, minder gruwelyk, zou voor hen veel nutter geweest zyn; en dus zig beter van hunne wraak bedienende, waren zy aan minder onheilen en fchande blootgefteld

geweest. Men moet derhalven ver-

onderftellen, dat zy in deeze omftandigheid geheellyk van deeze zo fyne, zo doorilepe ftaatkunde, welke men hen zo dikwyls verweeten heeft, beroofd zyn geweest; zelfs kan men hen dat gedeelte van gezond verftand niet toeftaan , welk meest alle menfchen omtrent hunne waare belangen bezitten; of de Compilator en Oplleller van voornoemde werkje heeft zig gevleid, zo veel ligtgeloovigheid by zyne Lezers te zullen aantreffen, dat zy, zyne befchuldigingen zonder fchaamte, en vlak tegen alle waarlchynlykheid aanloopende, voortgebragt, zonder eenig onderzoek zouden aanneemen en verzwelgen.

Maar gelyk wy meer dan eens gezegd hebben,