is toegevoegd aan uw favorieten.

Bybel verklaring betrekkelyk tot Palestina.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'gefteldbeid van Palefiina, enz.

43?

van \ uur uur gaans, in 't midden van welke de groote markt is. De inwooners zyn deels Mohammedanen , die er eenige Moskeen hebben; deels Joden, doch inzonderheid veele Samaritanen die er eenen opperpriester hebben- en op den berg Gerizim in eene Synagoge hunnen Godsdienst verrigten. Men heeft er ook eenige Jaco-

bitifche Christenen. Deze ftad heeft ook

gedeelt in de aardbeving die er in 1759. in Paleftina geweest is en veele verwoestingen ondergaan. - Rondom de ftad is een vrugtbaare grondsgefteltheid , waar in Oranje- Vygen- Olyfen Moerbeziebomen ftaan, en goed koorn, benevens aangename tuinvrugten worden geteelt. —■ Ten zuiden van de ftad heeft men zekere vlakte, die aangenaam en vrugtbaar is, wordende door eene frisfche waterbeek befproeit; deze vlakte word genoemd 't Jacobsveld, zo geheeten naar den Eerstvader Jacob die dat ftuk lands van Hemors zoonen gekogt had Gen. 33: 19. en gejyk wy uit Gen. 48: 22. billyk mogen opmaken, naderhand met zyn zwaerd en booge uit der Amoriten handen, die 't zelve veroverd hadden, herwonnen heeft. Volgens Radzivil (Rcize p. 50.) ligt daar ook nog een dorp, 't welk Jozephs vlek genaamd word, want Jacob had dit land aan Jozeph gegeven Gen. 48: 22.

Ec 3 §. 7?<