is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vanMYNENTYD. £49

men 'er hulp na toe zenden: dit vermoeide het krygsvolk , en men bekwam geen voedfel dan met den degen in dc vuist.

Ondertusfehen begon deeze oorlog, welke niets befliste, der Keizerinne-Koninginne te verveelen. Gedrongen door den Koning van Engeland, tot het lluiten van den vrede, wilde zy ten minften, eer zy van het fpel fcheidde , haar geluk nog eens beproeven , en zond den Prinfe van Lotharingen uitdrukkelyken last, om aanvallender wyze te werk te gaan , en , indien hy het met voordeel doen konde, een hoofdtreffen tegen de Pruisfifchen te waagen. Om hem in eene zo gewichtige onderneeminge te onderfteunen,' had zy hem eene fbort van Raad toegevoegd, beftaande uit den Hertoge van Aremberg en den Vorst Lobkowitz. Zy zond deezen beiden na het Leger , zich vleiende, dat zy hiermede in alles voorzien had , en dat het geluk , het geen haaren Gemaal te Frankfort gekroond had, haar ook wel veldflagen zoude doen winnen in Bohemen. In het Pruisfifche Leger wist men fchielyk, dat dc Heeren van Aremberg en van Lobkowitz zich by den Prins van Lotharingen gevoegd hadden , en men giste , ten naasten by, de oogmerken dier Vordmne, De Vorst Lobkowitz , een man van een geweldige en heftige geaartheid , wilde , zonder ophouden , aanvallen en fchermutfelen. Hy zond dagelyks de Husfaaren op den kleinen oorlog uit, en werd driftig , wanneer Nadasti of Franquini eenig verlies geleQ 5 de»

I74S.

De Konin- | gin van Hongaryen wil , dat Prins ka- i rel aan. vallender. wyze oor» loge.

Zy voegt hem eeneu Raad toe.