Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORBERICHT.

van welke de gedachtenis my nog geheel versch was: doch dewyl die voorvallen zeer rtaauw verhonden waren met de Staatkunde, vond ik my verplicht ook deeze in myn befiek te brengen. Ik hebbe in dit JVerk twee voornaame voorwerpen in het oog gehad: het ééne om aan de nakomelingfchap te bewyzen en blykbaar te viaaken , dat het van my met heeft afgehangen deezen oorlog te ontwyken, dat de eer en het welzyn van den Staat my belet hebben , myne toe/lemming tot den Vrede te geeven onder an-> dere voorwaarden, dan op welke dezelve gefloten is; het andere, alle krygsverrichtingen in haare byzonderheden met zo veel duidelykheicl en beknoptheid voor te draagen, als my mogelyk is geweest, om eene echte verzameling te geeven van de voordeelige of ongunflige plaatzen voor de Legers, die men vindt in de Landfchappen en Koningryken, in welke ie oorlog telkens zal gevoerd worden , zo dikwyls het Huis van Brandenburg in gefchil zal geraaken met dat van Oostenryk.

De goede uit/lag van eenen oorlog hangt ten groot en. deele af van de bekwaamheid des Veldovcrften , van de kundigheid der plaatzen op welke hy zich nederflaat , en van de kunst, met welke hy voordeel weet te trekken van den grond, het zy doofden vyand het inneemen van posten, welke denzelven zouden kunnen begunjiigen9 te beletten j het zy

door

Sluiten