is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

175^

7o GESCHIEDENIS

verzamelen tot het vervoeren van leevensmid.delen , en tot den talryken trein van gefchut, welken het in zyn Leger wilde gebruiken: met één woord, het maakte zodanige toebereidfels, welke gewoonlyk geene plaats grypen , dan wanneer eene Mogendheid heeft voorgenomen eene andere aan te tasten. De berichten , welke de Koning, van Dresden, ontving, waren vol van de ontwerpen, welke het Hof van Weenen fmeedde, om de Staaten des Konings aan te tasten, en'behelsden, dat de Keizerin-Koningin, by gebrek van een beter voorwendfel, zich zoude houden by dat, welk het gefchil, dat de Koning gehad had met den Hertoge van Mecklenburg , haar aan de hand gaf. Dit gefchil was eene beuzeling, en de zaak was bygelegd en gefmoord: het was te doen geweest over het recht van krygsvolk te werven. De Hertog had in het hoofd gekregen om kwalyk te neemen, dat men hetzelve oefende; en dewyl hy, na dat men hem de rechtvaardigheid der zaake bewezen had , zich niet wilde overgeeven, had de Koning zich zelve recht gedaan (*). Schoon men nu van

dee-

(*) De Koning heeft van deezen twist nog eens gefproken, niet ver v,an het einde des voorgaanden Hoofdstaks. Hy vestigt daar zyn reclu op een langduurig gebruik. In hoe verre dit gelde, wil ik Biet beflisfcn. Maar in het algemeen is het zeker, dat een onafhangelyk Vorst , buiten uitdrukkelyke Verdragen , de wervingen eener vreemde Mogendheid ia zyne Suaten niet behoeft te dulden. Vert.