is toegevoegd aan uw favorieten.

Hollands rijkdom, behelzende den oorsprong van den koophandel, en van de magt van dezen staat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R IJ K D O M. 6*7

kmlti: Verwonnen doch niet vermeefterd, reezen i|j telkens wederom op.

„ Een hoop Saxen (dus leczenwe bij LeBeau. , T. IV. p. 220.) komt in den jaare 370 met ligte , vaartuigen eenen inval in Gallië, op de kust des , , Oceaans, doen, en den Rhijn langs vaarende, ver' , woestten zij deze. gamfche ftreek. De Graaf L Nannienus, gelast om deze grensfcheiding te beL fchermen, komt met het krijgsvolk, het welk hij bij |, de hand had, toefchieten. Deze was een ervaaren |, krijgsman; maar dewijl hij te doen had met on1, verzaagde en hardnekkige vijanden, een gedeelte , zijns krijgsvolks in menigvuldige ontmoetingen I, verlooren hebbende, en zelf gekwetst zijnde, ;|, zendt hij aan den Keizer, die zich toen te Trier jj, bevond, eh verzoekt om bijfknd. (a). De Veldi, overfte Severus komt aan het hoofd van een L aanzienelijk deel krijgsvolk , en ftelt zich in J, ilagorde. Het gezigt van een zoo groot getal li, krijgslieden, hunne goede fchikking, de glans ij, hunner wapenen en veldtekenen, joegen de Bar, baaren eenen fchrik aan; zij verzogten den vrede. , Na eene lange raadpleeging komt men over een , hun een beftand toe te ftaan: volgens het verdrag, , het welk men met hen maakte, Hak men de bloem , hunner jeugd onder het romeinfche krijgsvolk, , en men vergunde den overigen naar hun land te , keeren. Terwijl zij zich tot hun vertrek gereed , maaken, zondert men, buiten hun weeten, eenig I voetvolk af om hun eene hinderlaage te leggen, , en hen, gelokt in een dal, het welk in hunnen , weg aan de overzijde des Rhijns lag, bij Duits

„ over

(a) v. n. Houven ter aangeh. pi, bl 140- I'»*- Hifi* [. D. blad/.. 204.

E a